Technique: Sasae-tsurikomi-ashi (Hebezug-Fußstopwurf)